Hållbarhet i fokus

Vårt mål är att vara världens mest hållbara fjäderföretag. Vi är medvetna om att tillverkningsindustrin har en betydande inverkan på vår miljö. Därför strävar vi mot en mer hållbar framtid och har åtagit oss att sätta klimatmål som följer Parisavtalet, mål som nu validerats av Science Based Target-initiativet (SBTi).

Klimatfrågan står högt på hållbarhetsagendan för alla och vi vill vara transparenta med de framsteg vi gör i hela vår värdekedja, vilket också innebär att utveckla produkter med lägre koldioxidavtryck. 

Hållbarhetsfokus

Vi monitorerar och analyserar kontinuerligt data i alla våra globala verksamheter, jämför hur hållbara vi är i dag och sätter mål för att öka hållbarheten för i morgon.

ESG-målen (Environmental, Social and Corporate Governance) blir allt viktigare. För att integrera dessa kriterier i koncernens strategi, bad vi år 2021 våra intressenter att specificera fokusområden som kan utvecklas och underhållas. Resultatet blev vår färdplan mot 2030.

Mot 2030

För att uppnå våra mål måste vi säkerställa att hållbarhet effektivt integreras i alla våra verksamheter. Som ett led behöver vi även fastställa hur vi kan samarbeta med våra partners för att åstadkomma storskaliga förändringar inom hållbarhetsområdet.

Vår långsiktiga påverkan behöver vara i fokus för att vi ska kunna vara en hållbar verksamhet för människor och allt liv på planeten.

Färdplan
mot 2030

Vi är på en hållbarhetsresa. Den startade 2012 och vi har fokuserat på olika projekt och initiativ allt sedan dess. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg.

2012-2018
- Stort fokus på energieffektiviseringar
- Åtagande att följa artiklarna i FN:s Global Compact
- Första rapportering enligt CDP över vår miljöpåverkan
- Upprättande av uppförandekod
- Utveckling av system för hållbarhetsredovisning
- Första hållbarhetsrapporten (utgiven av Beijer Alma)
2019-2022
- Första anläggningarna med solpaneler och biogas
- Uppdaterade hållbarhetsmål
- Utbildning i uppförandekod
- Rapportering enligt Scope 3 påbörjad
2023-2030
- Livscykelanalyser påbörjas
- Utvärdering enligt EcoVadis
- Redovisning av växthusgaser i hela värdekedjan
- Klimatåtagande i linje med Parisavtalet validerat av Science Based Target initiative
- Färdplan för att reducera vår klimatpåverkan

Så ska vi göra

Vi hittar lösningar och vi genomför förändringar.

Fem fokusområden har definierats i vårt hållbarhetsarbete:

Hållbarhet med övertygelse

”Vi har tagit ett stort steg framåt i vår strategi att bygga ett modernt Lesjöfors. Där är hållbarhet integrerat som ett av våra kärnelement för att visa att vi tar vår påverkan på människor och planeten på största allvar. Vi tror att detta inte bara kommer att stärka våra relationer och marknadsposition utan även vår egen personliga drivkraft som i slutänden bidrar till en bättre värld i framtiden.”

Ola Tengroth
Koncernchef Lesjöfors

Showing a portrait of a man in a grey suit and white shirt

Lesjöfors vetenskapsbaserade klimatmål godkända av SBTi

Lesjöfors genomför en lång rad åtgärder för att minska den negativa påverkan på klimatet som vår verksamhet har och även för att driva positiv förändring. Vi har en ambitiös hållbarhetsstrategi och klimatåtgärder är en av våra prioriterade områden. Vi fokuserar våra insatser där vi bedömer att de har störst effekt. Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi görs regelbundet för att ytterligare minska våra koldioxidutsläpp.

Redan år 2021 påbörjade vi utvärdering av vår klimatpåverkan i hela värdekedjan. En analys genomfördes av koncernens CO2-utsläpp i samband med användning av råvaror. Under 2022 har vi slutfört vår fullständiga utsläppsredovisning av växthusgaser.

Vi har förbundit oss till en färdplan för att minska utsläppen genom att sätta reducerande mål grundade i klimatvetenskap som är i linje med Parisavtalet. Våra kortsiktiga mål som sträcker sig till 2030 har nu validerats av Science Based Target-initiativet (SBTi). Dessa klimatmål kommer att reducera utsläppen av växthusgaser i hela vår värdekedja. Dessutom har vi börjat arbeta med våra lokala utsläppsplaner.

Att följa och inleda diskussioner med våra leverantörer om utvecklingen inom transport- och stålindustrin är vårt huvudfokus. Våra insatser är inriktade på att förbättra vår produktutvecklingsprocess, i nära samarbeten med våra kunder för att kunna visa produktens livscykel och klimatavtryck. Samarbete i värdekedjan är nyckeln för att hitta vägar framåt och vi värdesätter leverantörers engagemang för att öka andelen återvunna metaller och reducera växthusgasavtrycken våra produkter ger.

I en livscykelstrategi beräknar och kartlägger vi utsläppen enligt Scope 1 (direkta utsläpp av energi eller värme genererade av oss eller från våra anläggningar och fordon) och Scope 2 (indirekta utsläpp inklusive köpt energi, ånga och värme). Dessa är våra prioriterade fokusområden. Vi har också påbörjat en mer detaljerad kartläggning av utsläppen i Scope 3-kategorierna (aktiviteter uppströms och nedströms i värdekedjan för kunder, leverantörer och transporter). Här tittar vi exempelvis på inköp av varor och råvaror, transporter och avfall. Dessa står för den största andelen av utsläppen i vår värdekedja.

”Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att möta sina behov.”

(Brundtland Report, 1987)

Samverkan är nyckeln
till innovation

Mycket arbete återstår och vi är övertygade om att partnerskap är en förutsättning för att kunna lyckas med att implementera vårt omfattande hållbarhetsprogram. Genom att arbeta tätt tillsammans med våra kunder, leverantörer, distributörer och energiproducenter kan vi utveckla möjligheter som stärker både klimatet och våra respektive verksamheter.

Vi har startat resan och inlett nästa etapp i Lesjöfors betydande satsningar på digitalisering och automation. Detta kommer att innebära ett ihopkopplat industriellt ekosystem med kontroll över koldioxidutsläpp och resursoptimering uppåt, nedåt och igenom hela vår värdekedja.

Drivkraft för
hållbara lösningar

I hjärtat av kraftkällor som driver hållbara lösningar över hela världen hittar du våra fjädrar och detaljer i band och tråd. Från bladfjädrar i rymdsatelliter som mäter klimatdata till gasfjädrar i fordonsramper för funktionshindrade vidare till dragfjädrar i vindkraftverks generatorer och tryckfjädrar för den nya generationens elektriska fordon.

Image: Polestar
Chassifjädrar
Läs mer
a van standing in a greenery setting with open back door and a ramp for wheelchair users
Gasfjädrar
Läs mer
Chassifjädrar
Läs mer
Dragfjädrar

Global Mind. Local Heart.

Att visa våra strategiskt hållbara investeringar och var vi befinner oss på vår färdplan är några viktiga delar i vår transparens där vi vill visa vilka steg vi tar och vart vi siktar. Besök vår nyhetssektion för att läsa om hållbara förändringar som äger rum i vår verksamhet.

Frågor?
Hör av dig till oss!

Vi arbetar i nära samarbeten med oräkneliga partners och kunder för att tillsammans kunna utveckla nya fördelaktiga möjligheter till nytta både för våra verksamheter och vår planet.

Våra strategier och aktiviteter stöttas av vårt hållbarhetsteam som leds av Anna Haesert och Bianca Plankenhorn.

Om du vill resa med oss mot en hållbar framtid, tveka inte att höra av dig på

”Hållbarhet handlar om att se till helheten och hur vi kan forma vårt bidrag till ett cirkulärt, hållbart samhälle. Vi behöver följa den tekniska utvecklingen i omvärlden och värdesätta partnerskap och samarbete. Min roll är att utveckla och växla upp det strategiska fokuset på hållbarhet inom hela vår värdekedja och medverka till ett värdeskapande i kunderbjudandet som är genomsyrat av hållbarhet. Hållbarhetsarbetet är en viktig grund för hela Lesjöfors verksamhet och vi fokuserar på områden där vi kan tillföra värde för våra kunder samtidigt som vi ser till att vi tar fullt ansvar för vår påverkan. Vi som vuxna i dagens samhälle spelar en viktig roll, både som representanter för vårt företag i säljprocessen och som individer som agerar utifrån bästa tillgängliga kunskap, som lyssnar och följer vetenskapens råd och säkerställer det bästa för kommande generationer.”

Anna Haesert
hållbarhetschef

Downloads

Vi arbetar aktivt i nära samverkan med våra kunder, leverantörer och partners och strävar efter att bli det mest hållbara fjäderföretaget i världen. För att komma dit tror vi att transparens och ett aktivt ansvar är rätt väg att gå. Därför kräver vi att alla partners inom våra värdekedjor uppfyller nedanstående krav.

Visselblåsning

Vår företagskultur ska genomsyras av transparens och en hög affärsetik. Som ett led i det behöver vi kunna identifiera potentiella oegentligheter på ett tidigt stadium. Genom vår visselblåsarfunktion kan anställda eller andra intressenter rapportera misstänkt oetiskt beteende eller olagligheter på ett tryggt och helt anonymt sätt.  

Denna tjänst hanteras av vår ägare Beijer Alma.

Vanliga frågor

Våra hållbara processer för design och tillverkning tillför värde till våra kunder och intressenter. Våra produkter och tjänster som utvecklats i samarbete med våra kunder ur ett livscykelperspektiv, minskar miljöpåverkan positivt och hjälper oss i arbetet med att hantera klimatfrågor.

Att addera kundnytta genom hållbara lösningar för fjädrar och banddetaljer. Lesjöfors har fem fokusområden inom hållbarhet – sund affärsetik och socialt engagemang, effektivare resursanvändning, minskad klimatpåverkan, en säker och stimulerande arbetsmiljö samt hållbara innovationer.

Vi är medvetna om hur vår verksamhet påverkar människor, samhälle och miljö. Vi strävar efter att skapa värde som möter våra intressenters behov och förväntningar samtidigt som vi tar hänsyn till de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna av våra handlingar. Därför genomför vi intressent- och konsekvensanalyser som följer kraven i Global Reporting Initiative (GRI) och det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD). CSRD ställer krav på att tillämpa en dubbel konsekvensanalys och att föra dialog med nyckelintressenter.

Du är mer än välkommen att kontakta vårt hållbarhetsteam på sustainability@lesjoforsab.com.