Ilgtspējība

Mūsu mērķis ir būt ilgtspējīgākajam atsperu un presēto izstrādājumu uzņēmumam pasaulē. Apzināmies, ka ražošanai ir milzīga ietekme uz apkārtējo vidi, tāpēc tiecamies veidot ilgtspējīgāku nākotni un esam apņēmušies nospraust zinātnē balstītus mērķus saskaņā ar Parīzes nolīgumu.

Ar klimatu saistīti jautājumi ir augstu ilgtspējas programmas prioritāšu sarakstā ikvienam, un mēs vēlamies būt caurspīdīgi attiecībā uz progresu, ko sasniedzam visas mūsu vērtību radīšanas ķēdes ietvaros, tostarp ieviešot produktus ar mazāku oglekļa pēdas nospiedumu.

Ilgstpējības
fokuss

Mēs gudri savienojam un analizējam datus visu mūsu globālo darbību ietvarā, salīdzinoši novērtējot, cik ilgtspējīgi esam šodien, un nospraužot starpposma mērķus labākas ilgtspējas nodrošināšanai nākotnē.

Par arvien svarīgākiem aspektiem kļūst vide, sociālā atbildība un korporatīvā pārvaldība (ESG). 2021. gadā ar mērķi integrēt ESG kritērijus grupas stratēģijā veicām ieinteresēto pušu aptauju, lai kvantitatīvi noskaidrotu ilgtspējas jomas, uz ko būtu jākoncentrējas, kas būtu jāattīsta un jāuztur. Iegūtie rezultāti kalpoja par pamatu rīcības plānam līdz 2030. gadam.

Ceļā uz 2030. gadu

Lai godprātīgi realizētu ambiciozos ilgstpējas mērķus, mums jānodrošina, lai ilgtspēja būtu efektīvi integrēta visās īstenotajās darbībās un procesos. Lai to paveiktu, ir jādefinē, kā uzņēmums sadarbosies ar partneriem, lai ieviestu plaša mēroga izmaiņas ilgtspējas jomā.

Lai kļūtu par labāku uzņēmumu cilvēkiem un mūsu planētai, jākoncentrējas uz mūsu radīto ietekmi reālistiskā laika posmā.

Rīcības plāns
līdz 2030

Mūsu ilgtspējas ceļš sākās 2012. gadā, un kopš tā brīža nepārtraukti liekam uzsvaru uz dažādiem projektiem un iniciatīvām. Ticam, ka esam uz pareizā ceļa!

2012-2018
- Fokuss uz energoefektivitāti un enerģijas ietaupījumu
- Apņemšanās ievērot UN Global Compact principus
- Klimata informācijas atklāšanas progresa ziņojums (CDP)
- Rīcības kodeksa izstrāde
- Ilgstpējas uzskaites sistēmas izstrāde
- Pirmais ilgstpējas ziņojums (izdeva
Beijer Alma)
2019-2022
- Grupā pirmais uzņēmums ar saules paneļiem
un biogāzes investīciju
- Atjaunināti ilgstpējas mērķi
- Apmācības par Rīcības kodeksu
- Iesākts 3. tvēruma (Scope 3) ziņojums
2023-2030
- Dzīves cikla novērtējumi
- EcoVadis novērtējums
- Siltumnīcefekta gāzu uzskaite visā
vērtību radīšanas ķēdē
- Zinātnē balstītu mērķu nospraušana
- Ieviests rīcības plāns ietekmes
uz klimatu mazināšanai

Kā mēs to paveiksim?

Atrodam risinājumus un īstenojam pārmaiņas.

Mūsu ilgtspējas nodrošināšanas darbs ir vērsts uz piecām galvenajām jomām:

Ilgtspējība ar augstām ambīcijām

“Esam spēruši plašu soli uz priekšu mūsu stratēģijā ar mērķi izveidot modernu Lesjöfors, integrējot ilgtspēju kā vienu no galvenajiem darbības elementiem, lai parādītu, ka ļoti nopietni uztveram ilgtspējas jautājumus un radīto ietekmi uz cilvēkiem un planētu. Ticam, ka šādas pieejas īstenošana ne tikai stiprinās ieinteresēto pušu attiecības un tirgus pozīciju, bet arī veicinās mūsu pašu personiskās ambīcijas, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu labākā nākotnes pasaulē.”

Ola Tengroth
CEO Lesjöfors Group

Showing a portrait of a man in a grey suit and white shirt

version 01// Lesjöfors commits to set science-based emission reduction target

We have committed to a climate reduction roadmap by setting emission reduction targets grounded in climate science through the Science Based Target Initiative (SBTi), in line with the Paris Agreement. We have sent in our near-term targets for 2030 and we’ve already started moving forward with our local reduction plan. These climate targets will minimise the GHG emissions throughout our value chain.

We began assessments of the climate impact throughout our value chain in 2021, analysing our groups CO2 emissions in association with our use of raw materials – mainly across metals and plastics in our component manufacturing process.

version 02//Lesjöfors is preparing for science-based targets in line with the Paris agreement

Lesjöfors implements a wide range of measures to reduce the negative impact from our operations on the climate and to drive positive change. We have an ambitious sustainability strategy and climate action is one of our priorities. We have finalised our complete greenhouse gas accounting during 2022 and we have set a climate reduction roadmap towards 2030.  We focus our efforts on where they will have the greatest impact. Investments in energy efficiency and renewable energy are made on a regular basis to further reduce our carbon dioxide emissions.

We follow and initiate dialogues with our suppliers about the sector development in the transport and steel industry. We are working to enhance our product development process, which takes place in close collaboration with customers, in order to clarify product life cycle perspective and climate footprint. Collaboration in the value chain is key for finding ways forward and we value supplier engagement to increase the share of recycled metals and lower greenhouse gas footprint metals in our products.

Lesjöfors nosprauž zinātnē balstītus mērķus saskaņā ar Parīzes nolīgumu

Lesjöfors īsteno plašu pasākumu klāstu, lai samazinātu mūsu darbības negatīvo ietekmi uz klimatu un veicinātu pozitīvas pārmaiņas.  Esam izstrādājuši vērienīgu ilgtspējības stratēģija, un klimata pasākumi ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs koncentrējam pūles pasākumiem, kam būs vislielākā ietekme. Regulāri tiek veikti ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunojamā enerģijā, lai vēl vairāk samazinātu oglekļa dioksīda emisijas. 2021. gadā uzsākām uz klimatu radītās ietekmes novērtēšanu visā mūsu vērtību radīšanas ķēdē, analizējot grupas radītās CO2 emisijas saistībā ar izmantotajiem izejmateriāliem. Novērtējums un siltumnīcefekta gāzu uzskaite tika pabeigta 2022. gadā.

Esam apņēmušies īstenot ietekmes uz klimatu mazināšanas rīcības plānu, nospraužot un īstenojot klimata zinātnē balstītus emisiju samazināšanas mērķus (SBTi) saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Esam iesnieguši savus tuvākā termiņa mērķus līdz 2030. gadam un jau esam uzsākuši noteiktas darbības emisiju samazināšanas plāna ietvaros. Šie klimata mērķi samazinās siltumnīcefekta gāzu (GHG) emisijas visā mūsu vērtību radīšanas ķēdē.

Lesjöfors goes

Galvenā prioritāte ir dialogu uzsākšana ar mūsu piegādātājiem par nozares uzlabojumiem transporta un tērauda rūpniecības nozarēs. Mūsu uzmanība ir vērsta uz produktu izstrādes procesa uzlabošanu ciešā sadarbībā ar klientiem, tādējādi radot skaidrību par izstrādājumu dzīves cikla perspektīvu un radīto ietekmi uz klimatu. Sadarbība ir galvenais faktors vērtību radīšanas ķēdē, lai turpinātu attīstību. Augstu novērtējam piegādātāju iesaistīšanos, lai palielinātu pārstrādāto metālu daļu un samazinātu metālu, kas rada siltumnīcefekta gāzu emisijas sastāvu mūsu izstrādājumos. 

Veicam aprēķinus un kartēšanu, īstenojam „no šūpuļa līdz kapam” (cradle-to-gate) pieeju 1. tvērumā/SCOPE 1 (tiešās enerģijas emisijas vai siltums, ko uzņēmums saražo tiešā veidā un izmantojot uzņēmuma iekārtas un transportlīdzekļus) un 2. tvēruma/SCOPE 2 ietvaros (netiešās emisijas, tostarp iegādātā enerģija, tvaiks un siltums). Šīs ir galvenās jomas, kam primāri pievēršam uzmanību. Tāpat esam sākuši precīzāk kartēt emisijas 3. tvēruma/SCOPE 3 kategorijās (ienākošās un izejošās darbības saistībā ar klientiem, piegādātājiem un transportu), kas ietver preču un izejmateriālu iegādi, transportu un atkritumus. Šīs emisijas veido lielāko daļu mūsu emisiju vērtību radīšanas ķēdē. 

We are calculating and mapping, following a cradle-to-gate approach across Scope 1 (direct emissions of energy or heat generated directly by the company and from the use of company facilities and vehicles) and Scope 2 (indirect emissions including purchased energy, steam and heat). These are the key areas we are focusing on first.  We have also started to more accurately map emissions in Scope 3 categories (upstream and downstream activities concerning our customers, suppliers and transport), examples of which include the purchasing of goods and raw materials, transportation and waste. These account for the largest share of emissions in our value chain.

“Ilgtspējīga attīstība ir attīstība, kas atbilst pašreizējām vajadzībām, neietekmējot nākamo paaudžu spēju apmierināt savas vajadzības.”

(Brundtland Report, 1987)

Sadarbība ir ceļš uz jaunām inovācijām

Visiem vēl ir daudz darāmā, un partnerattiecības ir atslēga uz visaptverošās ilgtspējas programmas veiksmīgu īstenošanu.
Strādājot kopā ar klientiem, piegādātājiem, izplatītājiem un enerģijas ražotājiem, varam izveidot jaunas un savstarpēji izdevīgas iespējas klimata un iesaistīto pušu labā.

Lesjöfors nākamais posms ir nozīmīgi ieguldījumi digitalizācijā un automatizācijā, piedāvājot vienotu rūpniecisku ekosistēmu, kas ļauj izprast oglekļa intensitāti un resursu izmantošanu gan ienākošo (upstream), gan izejošo (downstream) darbību ietvaros mūsu vērtību radīšanas ķēdē.

Ilgtspējīgu
risinājumu nodrošināšana

Mūsu izstrādājumi jau nodrošina ilgtspējīgus risinājumus – plakanatsperes, ko izmanto kosmosa satelītos, kas reģistrē klimata datus; stiepļu izstrādājumi drošības aprīkojumā zaļai ceļošanai; stiepes atsperes vējdzirnavu elektroģeneratoros un kompresijas atsperes elektrovelosipēdos.

Visā globālajā elektroenerģijas ražošanas tīklā atsperes, presētie izstrādājumi un stiepļu izstrādājumi ir ilgtspējīgu risinājumu pamatā. 

 
Image: Polestar
Suspension Spring
read story
a van standing in a greenery setting with open back door and a ramp for wheelchair users
Gas spring
read story
Suspension Spring
read story
Extension Spring

Global Mind. Local Heart.

Stratēģiski īstenotās ilgtspējas darbības un tas, kurā sava rīcības plāna posmā atrodamies, ir tikai neliela daļa no mūsu caurspīdīguma, atspoguļojot soļus, ko īstenojam un kurā virzienā dodamies.
Jaunumu sadaļā iepazīstieties ar ilgtspējīgām pārmaiņām, kas tiek īstenotas mūsu veikto darbību ietvaros.

Jautājumi?
Sazinieties ar mums!

Strādājam kopā ar daudziem partneriem un klientiem, lai atklātu jaunas un izdevīgas iespējas mūsu biznesam un planētai. 

Mūsu ambīcijas atbalsta ilgtspējas komanda, ko vada Anna Haesert, Ilgtspējas nodaļas vadītāja un Bianca Plankenhorn, Ilgtspējas vadītāja.

Ja vēlaties piedalīties mūsu ceļojumā uz ilgtspējīgāku nākotni, droši sazinieties rakstot uz 

Sustainability Team

Ilgtspējas pamatā ir raudzīšanās uz lietām kopskatā un plānošana, kā mēs varam sniegt savu ieguldījumu aprites, ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, uzraugot tehnoloģiskos uzlabojumus mums apkārt un novērtējot partnerattiecības un sadarbību. Mans uzdevums kā Ilgtspējas nodaļas vadītājai ir attīstīt un veicināt stratēģisko fokusu uz ilgtspēju, pilnvērtīgu vērtību radīšanas ķēdi un ilgtspējīgu vērtību piedāvājumu. Darbs ilgtspējas jomā ir svarīgs pamats visām Lesjöfors īstenotajām darbībām, un mēs koncentrējamies uz jomām, kurās varam sniegt pievienoto vērtību klientiem, nodrošinot, ka uzņemamies pilnu atbildību par mūsu radīto ietekmi. Mums kā pieaugušiem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā ir noteikta loma gan kā uzņēmuma pārstāvjiem pārdodot mūsu izstrādājumus, gan kā fiziskām personām, rīkojoties saskaņā ar savām zināšanām, uzklausot zinātniekus un nodrošinot visu labāko nākamajām paaudzēm..

Anna Haesert
Ilgtspējas nodaļas vadītāja

Lejupielādes

Aktīvi sadarbojamies ar mūsu klientiem, piegādātājiem un partneriem, tiecoties būt ilgtspējīgākais atsperu un presēto izstrādājumu uzņēmums. Ticam caurspīdīgai un atbildīgai uzņēmuma darbībai, un tāpēc sekojam, lai mūsu vērtību radīšanas ķēdē esošie partneri ievēro šādu standartu kopumu.

Trauksmes celšana

Korporatīvajam klimatam jābūt caurspīdīgam un jāievēro augsts biznesa ētikas līmenis. Īstenojot šādu pieeju, vēlamies identificēt visas potenciālās neatbilstības jau agrīnā stadijā. Izmantojot mūsu pārkāpumu ziņošanas procesu, darbinieki un ieinteresētās puses var droši un pilnībā anonīmi ziņot par aizdomām par neētisku uzvedību vai pretlikumīgām darbībām.

Pakalpojumu nodrošina īpašnieks Beijer Alma.

Biežāk uzdotie jautājumi

Lesjöfors strādā pie ilgtspējas jautājumiem, lai radītu vērtību klientiem un ieinteresētajām pusēm. Palīdzam klientiem risināt klimata jautājumus un mazināt radīto ietekmi uz vidi. Ciešā dialogā ar klientiem attīstām komponentus un pakalpojumus ar dzīves cikla perspektīvu.

Mērķis ir veicināt klientiem sniegto vērtību, nodrošinot ilgtspējīgus atsperu un presēto izstrādājumu risinājumus. Lesjöfors darbs ilgtspējas jautājumos ir vērsts uz piecām jomām – stabila uzņēmējdarbības ētika un sociālā apņemšanās, efektīvāka resursu izmantošana, mazināta ietekme uz klimatu, droša un stimulējoša darba vide, un inovācijas, paturot prātā ilgtspējas aspektu.

Lesjöfors apzinās uzņēmuma īstenotās darbības ietekmi uz cilvēkiem, sabiedrību kopumā un vidi. Tiecamies izveidot vērtību, kas apmierina ieinteresēto pušu vajadzības un ekspektācijas, vienlaicīgi ņemot vērā arī veikto darbību finansiālās, vides un sociālās sekas. Lai to paveiktu, veicam ieinteresēto pušu un būtiskuma analīzi, kas atbilst Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) un jaunās ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) prasībām, kas ietver divkāršas būtiskuma analīzes pielietošanu un iesaisti dialogā ar galvenajām ieinteresētajām pusēm.

Lūdzu, sazinieties ilgtspējas komandu rakstot uz e-pasta adresi:  sustainability@lesjoforsab.com.