Person holding a heart-shaped leaf against their chest.

Livscykelanalys och ekodesign visar vägen för att minska våra produkters miljöpåverkan

Ett av Lesjöfors fokusområden inom hållbarhet är Hållbara innovationer. För att kunna minska miljöpåverkan har ett projekt startats som fokuserar på livscykelanalyser och ekodesign.

I det allt viktigare hållbarhetsarbetet söker företag sätt att minimera sin miljöpåverkan. Ett kraftfullt verktyg är Livscykelanalys (LCA) som är en metod som används för att utvärdera en produkts miljöpåverkan ur alla aspekter. Hela livscykeln ses över, från utvinning av råmaterial till produktion, användning och avyttring för att hitta ”hotspots” där stor påverkan sker. Mätmetoden ger en förståelse för det ekologiska fotavtryck som produkten ger och bygger på internationella, jämförbara standarder.

Pilotprojekt i koncernen

I syfte att ligga i framkant när det gäller att kartlägga och analysera koncernens miljöavtryck startade Lesjöfors under 2023 upp ”The Carbon Footprint Project”. Projektet består av tre delar:

  1. Två pilotprojekt i LCA inom koncernen. Två olika produkter valdes ut: en stansad plåtkomponent hos Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo och en tryckfjäder hos Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga.
  2. Utveckling av en beräkningsmodell för koldioxidavtryck.
  3. Utveckling av en metod för att integrera koldioxidberäkningar i utvecklingsarbetet.

Delprojekt ett är nu avslutat och livscykelanalyser genomförda. Lesjöfors hållbarhetsteam och enheterna i Värnamo och Herrljunga tog hjälp av konsultföretaget Miljögiraff och Anton Lindh, student från Linköpings universitet som specialiserar sig inom området. Marcus Hartvigsson, vd för Lesjöfors Banddetaljer berättar om arbetet:

”Processen var omfattande och pågick i flera månader. Vi inhämtade data om parametrar som materialframställning, emballage, energiåtgång, transporter, externa processer med mera. Slutsatsen vi kunde dra var att materialframställningen står för den största miljöpåverkan, men vi såg även att en ytbehandlingsprocess hade en förvånansvärt stor påverkan.”

Bedömning och beräkning

Några fler analyser kommer att genomföras, bland annat i ett av de tyska dotterbolagen. När sedan kartläggningsfasen är genomförd väntar ett intensivt arbete med att ta fram en beräkningsmodell där LCA-resultaten kan appliceras utan att fullständiga LCA:er behöver genomföras för varje produkt. Detta hjälper oss att förstå vilka stadier av livscykeln som mest betydande bidrar till miljöbelastningar.

”Med en beräkningsmodell kan vi se var de största miljövinsterna i vår produktion och i värdekedjan kan göras och fokusera våra insatser dit”, säger Anna Haesert, hållbarhetschef.

Ekodesign implementerar miljökonsekvenser

Om livscykelanalysen kartlägger så går ekodesign ett steg längre genom att integrera hållbarhetsprinciper från början i produktutvecklingen. Målet med ekodesign är att minimera de negativa miljökonsekvenserna över hela produktens livscykel och blir ett viktigt verktyg i rådgivning till kunder.

 ”Livscykelanalyser ger oss viktig information som vi kan använda i utvecklingsfasen av en ny produkt. Genom att identifiera möjligheter till förbättring och implementera strategier för att minska miljöpåverkan kan vi ge råd till kunderna i deras val och vi tror att ekodesign kommer att bli en viktig del av vårt erbjudande framöver”, säger Anna Haesert.

Lesjöfors AB