Lesjöfors intensifierar CSR-arbetet med nya femårsmål

Lesjöfors arbetar sedan många år utan ansträngning inom miljö-, etik- och samhällsansvar i nära samarbete med vårt ägarföretag Beijer Alma. Gruppen sätter nu nya mål för den kommande femårsperioden med ett ännu större fokus på hållbarhet.

Karlstad, Sverige – Lesjöfors har långsiktiga strategier för att uppnå lönsam tillväxt där hållbarhet är en viktig nyckelfaktor. Hela Beijer Alma-gruppen, där Lesjöfors ingår, har undertecknat FN:s Global Compact där vi är fast beslutna att följa de tio grundläggande principerna för en hållbar utveckling.

Många aktiviteter inom koncernen

I princip samtliga av Lesjöfors producerande bolag är certifierade för ledningssystemen ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet). Många är även certifierade enligt IATF 16949 gentemot fordonsindustrin. På lokal nivå arbetar bolagen med detaljerade mål och handlingsplaner utifrån ISO 14001 samt genomför regelbunden uppföljning av dessa mål. Nedan följer ett axplock av aktiviteter som genomförts i Lesjöforsbolag över hela världen:

Mer eldrift – medarbetare uppmuntras att i första hand välja el- eller hybridbilar som tjänstebil.

Minskad pappersförbrukning – Lesjöforsfabriken i Tinglev har digitaliserat fakturahantering och andra administrativa processer.

Lägre energiförbrukning – genom nya effektivare ugnar  minskar Lesjöfors Banddetaljer både miljöpåverkan och energiförbrukning.

Utvecklade rutiner för avfallshantering – S & P Federnwerk har infört nya miljöstationer vilka förenklar kemikaliehanteringen.

Energiplan för minskade utsläpp – i Lettland har energieffektiviteten ökat och utsläppen minskat tack vare energirevisioner. Även ny reningsutrustning och bättre hantering av naturgas har gjort att utsläppen minskat.

Renare luft – i Kina har tillverkningsytor optimerats och ny reningsutrustning installerats, vilket har förbättrat luftkvaliteten vid anläggningens ugnar.

Förbättrade riskanalyser – John While i Asien har flyttat fram positionerna inom riskanalys, främst i kemikaliehantering.

Socialt engagemang – i samverkan med ett lokalt jobbcenter tar Lesjöfors i Bröndby emot arbetslösa praktikanter för att introducera dem för jobb inom industrin.

Nya mål sätts upp väl förankrade i verksamheterna

Under 2019 har Lesjöforskoncernen påbörjat arbetet med de nya hållbarhetsmålen för 2019-2023. De nya målen ska bli ännu ambitiösare och ännu mer förankrade i den dagliga verksamheten. Därför är alla enheter djupt involverade i målformuleringsprocessen. Samtliga produktionsenheter har svarat på en enkät och angivit de viktigaste målområdena för varje enhet, möjliga förbättringsområden och om specifika investeringar krävs för att uppnå förbättringarna.

Peter Rosenqvist, chef för kvalitet och miljö inom Lesjöforskoncernen kommenterar processen:
”Under september och oktober kommer enkätsvaren att analyseras i samklang med rådande lagstiftning och krav från kunder och omgivande samhälle. Vi ska göra vad vi kan för att sätta fokus på frågorna och minska våra negativa avtryck.

De nya hållbarhetsmålen presenteras i slutet av oktober månad.

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA

Produktion banddetaljer