HÅLLBARHETSARBETET ACCELERERAR MED CSR-SPECIALIST

För att sätta större fokus på hållbarhetsfrågorna har koncernen rekryterat en hållbarhetschef. Anna Haesert har under många år arbetat med hållbarhet inom andra svenska industriföretag. Att se över hela värdekedjan, från inköp till slutprodukter, är ett av områdena att vidareutveckla.

Rollen som Head of Sustainability är helt nyinrättad. Eftersom Lesjöfors har många tillverkande bolag läggs mycket kraft här och därför är rollen också organisatoriskt placerad i Lesjöfors och är en del av executive management team. Det skapar en stark förankring för verksamheten men med en övergripande strategisk utblick mot hela Beijer Alma-koncernen. Anna Haesert kommer närmast från Boliden men har även arbetat inom Atlas Copco och i kemiindustrin. Hennes första månad i Lesjöfors är nu till ända och vi ställer några frågor om hennes uppdrag och första intryck.

VILKET UPPDRAG HAR DU I DIN ROLL SOM HEAD OF SUSTAINABILITY?

”I min roll ligger att lära känna bolagen och jobba nära verksamheterna för att tillsammans med ledningen kunna accelerera hållbarhetsarbetet. Vi ska kartlägga nuläget, definiera vad hållbarhet är för vår koncern och sätta mål utifrån det. Sedan stakar vi ut en väg tillsammans hur vi ska arbeta för att nå dit. Jag känner ett starkt mandat från koncernledningen att detta är ett affärskritiskt område där vi måste ligga steget före för att leva upp till nuvarande och kommande kundkrav och yttre regelverk. För den kommande generations medarbetare kommer även hållbarhet att vara en avgörande faktor i valet av arbetsgivare. Av många skäl måste vi alltså göra de effektiviseringar och investeringar som krävs.”

HUR HAR LESJÖFORS ”SKÖTT SIG” HITTILLS?

”Både Lesjöfors och hela Beijer Alma har jobbat progressivt med hållbarhetsfrågorna i många år. Det finns en Code of conduct framtagen och prioriterade områden att jobba mot, så många steg är tagna. Många spännande projekt för miljö och klimat har genomförts såsom biogasolprojektet i Lesjöforssolcellsparken i Värnamo och alla projekt inom digitalisering och ny teknik som effektiviserar verksamheten är också exempel på det målmedvetna hållbarhetsarbetet. ”

VILKA MÅL ÄR MÖJLIGA ATT HA FÖR ETT FÖRETAG INOM TILLVERKANDE INDUSTRI?

”Det går inte att komma ifrån att det går åt mycket energi inom industrin. Därför är hela kedjan mycket viktig att se över och vi ska effektivisera där vi kan. Vi ska självklart även följa utvecklingen och så snart det går kroka arm med H2 Green Steel och Hybrit som fokuserar på fossilfri ståltillverkning. Andra viktiga områden att jobba med är förstås också etik och moral i vårt sätt att göra affärer och vad vi kan bidra med för att utveckla lokalsamhällena där vi verkar.”

HAR DU REDAN NU LOKALISERAT VILKA FOKUSOMRÅDEN SOM ÄR VIKTIGAST ATT JOBBA MED?

”Att arbeta med hela värdekedjan är något vi kommer lägga stor vikt vid och blir ett allt viktigare kundkrav. Vi behöver säkerställa att till exempel material vi köper in och transportledet uppfyller de krav vi ställer på hållbarhet. Vi vill också ta i beaktande de slutprodukter i vilka våra komponenter används.”

ÄR DET NÅGOT SPECIELLT DU TAR MED DIG FRÅN TIDIGARE ARBETSGIVARE SOM BEIJER ALMA OCH LESJÖFORS KAN DRA FÖRDEL AV?

”Andra viktiga frågor jag har jobbat med är utvärdering av leverantörer utifrån miljö- och sociala aspekter samt även eko-design i produktutvecklingen, något jag tror koncernen kan dra nytta av.”

Lesjöfors AB