PRODUKTIV SOLCELLSANLÄGGNING REDUCERAR KLIMATAVTRYCK

Sedan december 2020 är en solcellsanläggning som täcker 5 000 kvadratmeter av taket på Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo i bruk. Solcellerna är beräknade att producera el som täcker 25 procent av fabrikens årliga elförbrukning.

För ungefär ett år sedan tog Lesjöfors Banddetaljer de första stegen i övergången till att använda fossilfria energikällor. Den stora vinsten, utöver sänkta elkostnader, är förstås att investeringen bidrar till att reducera miljöpåverkan. Solcellsanläggningen är en viktig åtgärd i Beijer Alma-koncernens hållbarhetsstrategi. Processen från analys till en fullt producerande anläggning tog ungefär ett år och i mitten av december togs anläggningen i bruk och fungerar enligt plan.

”Vi ser att allt fler industriföretag strävar efter att minska elförbrukningen och övergå till fossilfria energikällor. Det är dock inte många i vår region som ännu installerat en solcellsanläggning av vår storlek, så vi är glada att vi haft denna möjlighet”, säger Marcus Hartvigsson, chef för Lesjöfors Banddetaljer.

ENERGIKARTLÄGGNING GAV FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER

Processen startade med en energikartläggning som resulterade i en lista med möjliga förbättringar som Värnamofabriken kunde göra för att öka energieffektivitet, sänka elkostnaden och som en följd reducera klimatpåverkan. Swede Energy, som är branschledande på solcellslösningar, anlitades och en utredning visade att Lesjöfors Banddetaljer hade optimala förutsättningar för en solcellsanläggning på företagets 7 000 kvadratmeter stora takyta. Processen från analys till en fullt producerande anläggning tog ungefär ett år och i mitten av december togs anläggningen i bruk och fungerar enligt plan.

EN LÖNSAM INVESTERING

Kostnaden från start till mål landade på ungefär tre miljoner kronor och återbetalningstiden uppskattas till tio år. Den miljömässiga återbetalningstiden (den energiåtgång som krävts för att tillverka solcellerna) är dock endast 2,5 år. Lesjöfors Banddetaljer har ansökt om statliga bidrag som täcker 20 procent av installationskostnaden. Anläggningen beräknas producera 350 MWh årligen, vilket är ungefär 25 procent av företagets årliga elförbrukning. Solcellernas livslängd är 25 år vilket medför att investeringen är både ekonomiskt lönsam och ett viktigt bidrag till hållbarhetsmålen.

”Intresset är stort hos andra företag som följer vår utveckling och vi hoppas att många fler kommer att följa i våra fotspår”, säger Marcus Hartvigsson.

Lesjöfors AB