Gāzes atsperes

Šīs atsperes pārsvarā tiek izmantotas kontrolētai lūku un pārsegu atvēršanai un aizvēršanai, taču tās vienlīdz labi iespējams izmantot visa aprīkojuma, piemēram, ventilācijas atveru, krēslu, gultu, logu, darbarīku un iekārtu kontrolei.

Tehniskā informācija par gāzes atsperēm

Gāzes atsperes galvenie komponenti ir cilindrs, virzuļa stienis ar virzuļa galvu, blīve un vadotne.

Cilindrs ir piepildīts ar saspiestu gāzveida slāpekli, kas nodrošina vienādu spiedienu virzuļa abās pusēs. Virsma virzuļa stieņa pusē ir mazāka par nekā pretējā pusē, tādējādi radot stumšanas spēku. Vienkāršāk sakot, virzības spēks ir atkarīgs no izstrādājuma virzuļa stieņa šķērsgriezuma laukuma un iekšējā spiediena cilindra iekšpusē.

Gāzes atsperes raksturlielumi

Atšķirībā no vairuma pārējo atsperu, gāzes atsperēm pilna pagarinājuma un pilnas kompresijas spēka starpība ir minimāla.

Virzulim un virzuļa stienim iespiežoties cilindrā, tilpums samazinās, savukārt spiediens palielinās. Tā rezultātā palielinās virzības spēks. Standarta gāzes atsperēm pilnas kompresijas gadījumā šis spēka kāpums parasti ir aptuveni 30%. Attēlā ir norādīti spēki F3, F4, F2 un F1 virzuļa gājiena brīdī, kad gāzes atspere tiek pilnībā saspiesta un pēc tam atlaista. Ar F1 ir apzīmēts spēks tieši pirms pilna pagarinājuma.

Ar šo statisko F1 spēku mēs saprotam gāzes atsperes spēku. Spēku pāru F3/F1 un F4/F2 starpība svārstās atkarībā no berzes faktora.

Atsperes virzošā kustība ir lēna un kontrolēta. Šī kustība ir atkarīga no tā, vai gāze virzuļa gājiena laikā gar virzuļa malām cauri kanāliem netraucēti plūst cauri virzulim.

Tradicionālajām gāzes atsperēm ir raksturīga t.s. “hidrauliskā slāpēšana”, proti, neliels daudzums eļļas samazina virzuļa gājiena ātrumu tieši pirms atspere sasniedzi pilnu pagarinājumu. Līdz ar to kustība beidzas ar bremzēšanu – ja virzuļa stienis ir vērsts virzienā uz leju.

Gāzes atsperu spēka aprēķināšana

Izmantojot pašu izstrādāto programmatūru, Lesjöfors spēj simulēt jebkuru atsperu pielietojumu, līdz ar to ļaujot ātri aprēķināt nepieciešamo atsperes spēku atkarībā no konkrētā gāzes atsperes dizaina.

Vienkāršos gadījumos nepieciešamo atsperes spēku iespējams aprēķināt, ievadot attiecīgās vērtības šajā aprēķina formulā:

F1 = (G x L) / (W x n) + 10 – 15% kļūdas robežvērtība

Mainīgais lielums
Apraksts
F1
Gāzes atsperes spēks (izteikts N)
G
Kustīgās daļas pievilkšanas spēks (izteikts N)
C
Kustīgās daļas savienojuma punkts
D
Fiksētās daļas savienojuma punkts
E
Rotācijas punkts
S
Smaguma centrs
L
Horizontālais attālums no E līdz S atvērtā stāvoklī
W
Mazākais attālums līdz E
N
Gāzes atsperu skaits

Lai nodrošinātu ātru un efektīvu atbalstu, lūdzu, aizpildiet un nosūtiet mums šo pieteikuma veidlapu!

Spēka pielaides

Gāzes uzpildes un citu faktoru radītās pielaides var radīt atšķirības starp gāzes atsperu spēku ar vienu un to pašu nominālo F1 vērtību. Turpmāk redzamajā tabulā ir norādītas maksimālās pielaides. Faktiskais spēks parasti ir ļoti tuvs nominālajai specifikācijai.

Spēka pielaides (N)

Spēks (N)
Pielaide
F1 ≤ 100
+/- 10
100 < F1 ≤ 200
+/- 20
200 < F1 ≤ 600
+/- 30
600 < F1 ≤ 1200
+/- 50
F1 > 1200
+/- 100

Spēka pielaides (N) 12-4

Spēks (N)
Pielaide
F1 ≤ 50
+/- 5
50 < F1 ≤ 100
+/- 10
F1 > 100
+/- 15

Jāņem vērā, ka, paaugstinoties vai pazeminoties apkārtējās vides temperatūrai, gāzes atsperes spēks palielinās vai samazinās atkarībā no spiediena izmaiņām cilindrā.

Temperatūra

Nominālā F1 vērtība ir 20°C, kas ir temperatūra, kurā notiek gāzes uzpilde. Gāzes atsperes spēks būtībā palielinās par aptuveni 3,5% ik uz 10°C un attiecīgi samazinās, tiklīdz temperatūra pazeminās.

Gāzes atsperes kalpošanas laiks

Lesjöfors ražotajām gāzes atsperēm pēc 40 000 cikliem ar maksimāli pieciem cikliem minūtē istabas temperatūrā un ideālos montāžas apstākļos būtībā ir pieļaujams spēka zudums līdz 10%.

Tomēr jāatceras, ka arī gāzes atsperēm ir noteikts kalpošanas laiks, jo blīves materiāls noveco un nolietojas. Gāzes atsperu kalpošanas laiku ietekmē vairāki faktori.

Tādi ārējie faktori, kā temperatūras izmaiņas un citi fiziski apkārtējās vides faktori var ietekmēt blīves novecošanos un nodilumu un līdz ar to paātrināt spēka zudumu.

Tāpat būtiska nozīme ir arī montāžai. Ja lielāko daļu gāzes atsperes ekspluatācijas laika tās virzuļa stienis ir vērsts virzienā uz leju, tiek nodrošināta blīvju un virzuļa stieņa eļļošana un līdz ar to samazināts nodilums un noplūdes.

Gāzes atsperes kalpos ilgāk arī tad, ja tās netiek pakļautas vibrācijām un šķērsslodzei.

Kas attiecas uz nepieciešamo atsperes spēku, vienmēr ieteicams izvēlēties gāzes atsperi ar vislielāko iespējamo cilindra tilpumu.

Ieteikumi par gāzes atsperu izmantošanu

1.  Gāzes atsperes ir spiediena tvertnes. Nekad nemēģiniet tās atvērt, ja Jūs neesat izlasījuši sadaļas “Pārstrāde” norādījumus. Nekad nepakļaujiet gāzes atsperes pārmērīgam karstumam vai atklātai liesmai.

2.  Lai nodrošinātu optimālu darbību un kalpošanas laiku, standarta gāzes atsperes ieteicams novietot tā, lai virzuļa stienis vienmēr vai pēc iespējas biežāk būtu vērsts virzienā uz leju. Ja virzuļa stienis gājiena beigās atrodas apakšā, tiek nodrošināta maksimāla hidrauliskā slāpēšana.

3.   Gāzes atsperes nekādā gadījumā nedrīkst pakļaut kaitīgai ārējai ietekmei vai triecieniem. Lesjöfors nesniedz garantiju vai iespēju produktu atgriezt, ja tiek konstatēts turpmākais:

3a. Redzami virzuļa stieņa bojājumi, tostarp nelieli skrāpējumi, krāsas nosēdumi, liekumi u.c. Tā rezultātā var tikt traucēta blīves darbība.

3b. Bojāts cilindrs. Tas nozīmē, ka var tikt traucēta atsperes darbība un radīts tiešs drošības risks. Nekad neizmantojiet gāzes atsperi, ja Jūs konstatējat pat vismazākos cilindra iespiedumus vai liekumus. Pārtrauciet šīs atsperes izmantošanu un sekojiet sadaļā “Pārstrāde” minētajiem norādījumiem!

3c. Gāzes atsperes, kuru brīdinājuma teksti, ražošanas datums vai detaļas numurs ārējās iedarbības rezultātā vairs nav redzams.

4.   Mūsu ražotās gāzes atsperes paredzēts izmantot temperatūrās no -30 līdz +80°C. Ja iespējams, izvairieties no šī temperatūras diapazona pārsniegšanas. Pazeminoties/paaugstinoties apkārtējās vides temperatūrai, samazinās/palielinās gāzes atsperes spēks.

5.   Gāzes atsperes ir izstrādātas tā, lai tās būtu izturīgas pret aksiālo slodzi. Nepakļaujiet gāzes atsperes radiālajam (sānu) spēkam. Izvēlieties gāzes atsperes ar pēc iespējas lielāku šķērsgriezumu.

6.   Mēs vienmēr iesakām izmantot ārējo gala atduri. Virzuļa gājiena laikā nepielietojiet ārējo spēku.

7.   Neveiciet virzuļa stieņa eļļošanu ar smērvielu vai eļļu un nepakļaujiet gāzes atsperes eļļu vai šķīdinātāju iedarbībai.

8.   Izvairieties parastā tērauda gāzes atsperu izmantošanas vidē, kas ir pakļauta korozijas ietekmei.

9.   Nodrošiniet virzuļa stieņa aizsardzību pret netīrumiem un putekļiem.

10.  Ja gāzes atsperes netiek izmantotas ilgu laiku, blīves materiāls var novecot. Ja atsperes nepieciešams uzglabāt, ieteicams ievērot principu “pirmais iekšā – pirmais ārā”. Ja gāzes atspere ir tikusi uzglabāta ilgāku laiku, virzuļa stieņa kustībai pirmajā atsperes izmantošanas reizē var būt nepieciešams mazliet lielāks spēks. Tā ir normāla parādība un neietekmē atsperes turpmāko darbību.

Ievērojot visus šos ieteikumus, tiek garantēta drošāka un efektīvāka gāzes atsperu darbība. Tomēr Lesjöfors nav saucams pie atbildības par gala pielietojuma efektivitāti vai drošību.

Gāzes atsperu pārstrāde

Lielākā daļa atsperu ir izgatavotas no metāla, tādēļ tās iespējams nodot pārstrādei. Ja Jūs atbrīvojaties no gāzes atsperēm paši, piemēram, ja tās ir bojātas vai vairs nav lietojamas citu iemeslu dēļ, ņemiet vērā turpmāk minēto:

1. Samaziniet gāzes atsperes spiedienu, izurbjot 3 mm carumu 20 mm attālumā no cilindra gala, tam atrodoties vertikālā stāvoklī un virzuļa stienim esot vērstam virzienā uz leju maksimālajā pagarinājumā. NB! Izmantojiet aizsargcimdus, aizsargapģērbu, aizsargbrilles un ausu aizsargus, jo atspere cilindra pārduršanas brīdī rada troksni, turklāt var izdalīties neliels eļļas daudzumus un nelielas metāla daļiņas.

2. Izteciniet eļļu pa izurbto caurumu, nepieciešamības gadījumā ievirzot un atkārtoti izvelkot virzuļa stieni.

3.  Gāzes atsperi tagad iespējams nodot pārstrādei atbilstoši vietējiem noteikumiem.