Ecovadis sustainability rating 2023

Vi har fått vår första EcoVadis-utvärdering

Lesjöfors driver en mängd aktiviteter på den hållbarhetsresa koncernen har startat. Ett viktigt steg är engagemanget i plattformen EcoVadis, världsledaren i utvärderingar av organisationers hållbarhetsarbete. I den första utvärderingen erhöll Lesjöfors en hedrande bronsutmärkelse.

Fler än 75 000 företag världen över har anslutit sig till EcoVadis utvärderingsplattform. De anslutna företagen betygsätts inom flera hållbarhetsaspekter som miljö, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp. Metodiken baseras på ledande standarder som ISO 26 000 och GRI (Global Reporting Initiative). Utvärderingen ger verktyg att hantera hållbarhetsrisker och regelefterlevnad, följa upp hållbarhetsmål samt skala upp kravställning för att påverka hela leveranskedjan och produktens livscykel.  

En färdplan för det fortsatta hållbarhetsarbetet

Lesjöfors anslöt sig till EcoVadis i början av 2023 och nyligen erhölls resultatet från den första utvärderingen. En totalpoäng på 52 ger oss ett bra utgångsläge. Den högsta delpoängen var inom miljöområdet där vi fick 70 poäng, vilket innebär ett resultat bland de bästa 11 procenten av alla jämförda företag.

Anna Haesert, Lesjöfors hållbarhetschef, kommenterar bronsmedaljen:

”Att förbättra vårt hållbarhetsarbete är en lång process som omfattar hela värdekedjan och vi är väl medvetna om att vår resa precis har börjat. Men vi är såklart glada att se att vårt målinriktade och engagerade arbete placerar oss bland företagen på den bättre hälften i jämförelsen. EcoVadis utvärdering är ett bra verktyg för att identifiera områden där vi behöver göra extra satsningar.”

Lesjöfors AB