Målmedvetet rustande för framtiden i södra Tyskland och Slovakien

Lesjöforsbolaget Stumpp + Schüle med tillverkning i Tyskland och Slovakien har gjort stora stra-tegiska investeringar i produktionsutrustning och i ökad digitalisering. Det är viktiga beslut för att vässa spetskompetensen och ska leda till framtida tillväxt.

Underleverantörer till fordonsindustrin har haft ett tufft år. Stumpp + Schüle är inget undantag.

Här har man ägnat året åt att målmedvetet arbeta fram och tydliggöra den framtida inriktningen för verk-samheten med utökad kapacitet och resurser.

Investeringar i verktygsmakarexpertis

Under 2020 har företaget intensifierat uppbyggnadsarbetet, trots nedstängningar på grund av covid-19 och flera månaders korttidsarbete.

Satsningen på högklassig specialutrustning ingår i Lesjöforskoncernens långsiktiga investeringsstrategi.

Ett kompetensnav

Utöver investeringar i utrustning har Stumpp + Schüle valt att tydligare fokusera på konstruktion och tillverkning ”inhouse” genom att flytta en del av företagets Bihlermaskiner till den slovakiska fabriken. Även inom detta område råder full aktivitet och det första kundprojektet är redan igång i Nové Zámky.

I och med detta utgör den slovakiska anläggningen ett kompetenscenter för konstruktion och tillverkning av specialverktyg för pressade detaljer. Stumpp + Schüle-gruppen uppnår även synergieffekter för den tyska anläggningen där den största delen av Bihlertillverkningen finns.

”Genom våra investeringar i den slovakiska fabriken, stärker vi inte bara vår lokala närvaro utan även vår generella marknadsposition. Med tanke på koncernens fokus på att finnas nära våra kunder, har det blivit viktigare än någonsin att bredda både produkt- och tjänsteutbud utifrån det”,säger Miro Ribaric, vd för Stumpp + Schüle-gruppen.

Stefan Kostolani, chef för den slovakiska verksamheten lägger till: ”Dessa investeringar gör oss mycket konkurrenskraftiga och stärker oss och vår flexibilitet.”

Intensifierat arbete med digitaliserade processer

Parallellt med teknikutvecklingen pågår dessutom ett intensivt arbete på Stumpp + Schüle med att digita-lisera processer i verksamheten.

Under första kvartalet av 2021 implementerar fabriken i Beuren ett nytt ekonomisystem, vilket kommer att ge många synergier då systemet redan används inom övriga Lesjöforskoncernen sedan många år tillbaka. Utbildning av medarbetarna pågår och migrationen medför stora fördelar för kommunikation och nätver-kande med resten av koncernen. Sist men inte minst har säljavdelningen infört ett innovativt AI-system för att hitta och följa upp potentiella kunder, vilket är ett viktigt komplement till befintligt CRM-system och säljprocesser.

Sist men inte minst har säljavdelningen infört ett innovativt AI-system för att hitta och följa upp potentiella kunder.

”Halvvägs genom utvecklingsprocessen ser vi inom Stumpp + Schüle fram emot att ta oss an nya utma-ningar och kundprojekt med glädje och vi ser en ljus framtid framför oss”, avslutar Miro Ribaric.

Lesjöfors AB