Lesjöfors är en stabil och trygg leverantör

2009-06-30 -  Den finansiella krisen har drabbat industrin kraftigt. Lesjöfors produktbredd och marknadsspridning gör dock att hela koncernen även i dessa tider går mycket bra! Koncernchefen Kjell-Arne Lindbäck sammanfattar marknadsläget.

Efter en osedvanligt lång och stark tillväxtperiod har nu hela världen drabbats av en mycket kraftig tillbakagång. För Lesjöfors del har vi haft en oavbruten stark tillväxt sju år i rad. En nedgång i efterfrågan var förväntad, men ingen kunde förutse att den skulle bli så kraftfull. Många kundföretag har förlorat närmare 50-70 procent av sin försäljning vilket fått konsekvenser även för Lesjöfors.

Lesjöfors marknads- och produktspridning medför dock att koncernen står mycket stadigt med fortsatt goda resultat och en mycket stark finansiell ställning. Vi är stolta över att i dessa tider kunna prestera bra resultat och därigenom säkra att våra kunder har en stabil och trygg leverantör.

Decentraliserat och kostnadseffektivt bolag
Lesjöfors består av många bolag varav flera är fokuserade runt något eller några områden inom fjädrar och pressade banddetaljer. Vår verksamhet är starkt decentraliserad med ansvar ute på bolagen. Vi har mycket lite av centrala staber. Syftet är klart, vi vill vara kostnadseffektiva och våra medarbetare ska vara ansvarstagande med befogenhet att besluta och agera. Tillsammans bildar bolagen inom Lesjöforsgruppen en helhet som i stort kan erbjuda allt inom området fjädrar, pressade banddetaljer samt gasfjädrar. Vi har en bredd som få, om ens något annat, fjäderföretag kan erbjuda.

Lesjöfors förstärker kundservicen och förenklar kontakt
I Sverige upplever vi då och då att våra befintliga och nya kunder känner en viss svårighet att hitta rätt kontakt inom Lesjöforsgruppen. För att råda bot på det samordnar vi i höst våra kundkontakter via vår sälj- och kundserviceorganisation i Stockholm, som för närvarande arbetar med Lesjöfors standardsortiment samt gasfjädrar. Via Vällingby, samt ett samordnat nätverk av säljare och tekniker ute på våra bolag, kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att arbeta med en kontakt och en organisation som svarar för leveranser från samtliga våra tillverkande bolag. Den nya organisationen med Mårten Glas som chef sjösätts under senhösten i år. Redan nu är det möjligt att kontakta Lesjöfors via den nya organisationen i Sverige och vi kommer att fokusera starkt på att ge våra kunder den allra bästa servicen. Bolagets namn offentliggörs längre fram och omfattar alla produktområden i koncernen.

Jag vill passa på att tacka alla våra kunder för ert förtroende som vi ska göra allt för att behålla och vidareutveckla. Jag önskar er också en mycket skön sommar med en start tilltro till att vi tillsammans kommer att möta en förbättrad marknadssituation under senare delen av innevarande år.

Kjell-Arne Lindbäck

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.