CSR-arbetet intensifieras med nya femårsmål

2019-08-28 Lesjöfors arbetar sedan många år målmedvetet med miljö-, etik- och sociala frågor i nära samverkan med moderbolaget Beijer Alma. Nu revideras kommande femårsmål och förankras ytterligare i organisationen för ett ännu större fokus på hållbarhetsfrågor.
nyhetsbild

För att uppnå lönsam tillväxt finns långsiktiga strategier där hållbarhet är en mycket viktig del av koncernens verksamhet. Lesjöfors, i likhet med övriga företag i Beijer Alma-koncernen, har förbundit sig att följa de tio grundläggande principerna i Global Compact, FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande. En uppförandekod finns framtagen som rättesnöre för etiska ställningstaganden och anger inriktningen för hållbarhetsarbetet.

Många aktiviteter förbättrar
I princip samtliga av Lesjöfors producerande bolag är certifierade för ledningssystemen ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet). Många är även certifierade enligt IATF 16949 gentemot fordonsindustrin. På lokal nivå arbetar bolagen med detaljerade mål och handlingsplaner utifrån ISO 14001 samt genomför regelbunden uppföljning av dessa mål. Nedan följer ett axplock av aktiviteter som genomförts i Lesjöforsbolag över hela världen:

Mer eldrift – medarbetare uppmuntras att i första hand välja el- eller hybridbilar som tjänstebil.

Minskad pappersförbrukning – Lesjöforsfabriken i Tinglev har digitaliserat fakturahantering och andra administrativa processer.

Lägre energiförbrukning – genom nya effektivare ugnar  minskar Lesjöfors Banddetaljer både miljöpåverkan och energiförbrukning.

Utvecklade rutiner för avfallshantering – S & P Federnwerk har infört nya miljöstationer vilka förenklar kemikaliehanteringen.

Energiplan för minskade utsläpp – i Lettland har energieffektiviteten ökat och utsläppen minskat tack vare energirevisioner. Även ny reningsutrustning och bättre hantering av naturgas har gjort att utsläppen minskat.

Renare luft – i Kina har tillverkningsytor optimerats och ny reningsutrustning installerats, vilket har förbättrat luftkvaliteten vid anläggningens ugnar.

Förbättrade riskanalyser – John While i Asien har flyttat fram positionerna inom riskanalys, främst i kemikaliehantering.

Socialt engagemang – i samverkan med ett lokalt jobbcenter tar Lesjöfors i Bröndby emot arbetslösa praktikanter för att introducera dem för jobb inom industrin.

Nya mål sätts upp väl förankrade i verksamheterna
Under 2019 har Lesjöforskoncernen påbörjat arbetet med de nya hållbarhetsmålen för 2019-2023. De nya målen ska bli ännu ambitiösare och ännu mer förankrade i den dagliga verksamheten. Därför är alla enheter djupt involverade i målformuleringsprocessen. Samtliga produktionsenheter har svarat på en enkät och angivit de viktigaste målområdena för varje enhet, möjliga förbättringsområden och om specifika investeringar krävs för att uppnå förbättringarna.
- Under september och oktober kommer enkätsvaren att analyseras i samklang med rådande lagstiftning och krav från kunder och omgivande samhälle. Vi ska göra vad vi kan för att sätta fokus på frågorna och minska våra negativa avtryck, säger Peter Rosenqvist, ansvarig för kvalitet och miljö inom Lesjöfors.

De nya hållbarhetsmålen presenteras i slutet av oktober månad.

The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.