Lesjöfors står stadigt trots lågkonjunkturen

2009-02-12 För Lesjöfors har 2008 varit ett framgångsrikt år. Trots att lågkonjunkturen har satt sina spår i orderingången, är bolaget starkt på marknaden.
- Vår bredd gör att vi klarar krisen bättre än många andra industriföretag, säger koncernchefen Kjell-Arne Lindbäck.

Lesjöfors verksamhet är indelad i tre affärsområden; industrifjädrar, banddetaljer och chassifjädrar till eftermarknad. Varje produktområde har en stor spridning på branscher och geografiska marknader, vilket gör företaget mindre känsligt för konjunktursvängningar.
- Vår bredd i kombination med vår kompetens gör oss till en attraktiv partner för våra kunder. Vi kan erbjuda stöd i hela produktionskedjan - från idé, konstruktion och tillverkning till support, säger Kjell-Arne Lindbäck.

Lyckade förvärv ger ökade volymer
Alla affärsområden har utvecklats positivt under 2008. En av de viktigaste satsningarna var förvärvet av Stece Fjädrar i Mönsterås som bland annat tillverkar fjädrar för tunga fordon. Konjunkturen har under slutet av 2008 påverkat Stece fjädrar negativt, men på sikt kommer marknaden tillbaka, bedömer koncernchefen. Även i Storbritannien har Lesjöfors haft framgångar genom dotterbolaget European Springs. Genom European Springs underlättas också expansionsplanerna för Centraleuropa.
- Den kinesiska marknaden har även den utvecklats positivt för vår del genom ökade tillverkningsvolymer inom telekom, berättar Kjell-Arne Lindbäck.

Åtgärder för att stimulera försäljningen
Höstens tvärnit i ekonomin och den kraftigt försvagade industrikonjunkturen satte förstås sina spår även i Lesjöfors orderingång och verksamhet.
- Vi har varit tvungna att anpassa oss till rådande marknadsläge och kapat kostnader, viket tyvärr medfört personalnedskärningar på vissa håll. Efter genomförda åtgärder kommer kostnaderna att vara i balans med rådande konjunkturläge och vi är starkt rustade för framtiden, säger Kjell-Arne Lindbäck. Vi räknar även med fortsatt expansion inom vårt affärsområde chassifjädrar för eftermarknad där vi under många år haft framgångar i England, Tyskland och många fler marknader.
För att öka försäljningen har bolaget omorganiserat bland personalen och frigjort så många som möjligt för säljaktiviteter.

Expansion kan förväntas
Koncernchefen ser mycket positivt på framtiden.
- Även om jag tror att vi kommer uppleva ännu en tid av lågkonjunktur, så kan våra kunder, medarbetare och aktieägare känna sig trygga. Lesjöfors är ett stabilt, uthålligt bolag med en gynnsam marknadsspridning och starka finanser. Lesjöfors kommer att växa och successivt ta ytterligare andelar av marknaden. Av vår verksamhet har vi faktiskt cirka en tredjedel som växer, trots den recession som råder nu.

KAL

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.