Stora teknikinvesteringar under 2013 möter framtidens behov

2014-02-10 Under det gångna året har Lesjöfors gjort betydande satsningar inom teknikområdet. Optimala produktlösningar i alla projekt är alltid målet. Nära samarbeten Lesjöforsbolagen emellan bidrar starkt till framgången.
nyhetsbild

Ett gott exempel på en av de många investeringarna under 2013 är en ny modern härd och anlöpningsanläggning för tillverkning av varmlindade fjädrar för cirka 10 miljoner kronor. Även betydande investeringar i storleksordningen 25 miljoner kronor i den bästa tillgängliga tekniken för chassifjädrar har gjorts för att möta den ökande efterfrågan. I Slovakien har maskinparken förstärkts med nya pressar och fjäderlindningsmaskiner för att möta den växande efterfrågan från främst tyska kunder. Här uppgår investeringarna till cirka 15 miljoner kronor.
- Vi förnyar hela tiden våra maskintillgångar i våra bolag för att säkra bästa möjliga kvalitet till konkurrenskraftiga villkor. Det är en mycket viktig del av Lesjöfors framgångsstrategi, säger Kjell-Arne Lindbäck, vd för Lesjöforsgruppen.

Interna erfarenhetsutbyten ger unik kompetens
Alla Lesjöforsbolag jobbar ständigt med produktutvecklingsprojekt som syftar till att skapa de mest optimala produktlösningarna för alla kunder. En viktig fråga är här hur Lesjöfors kan påverka produktens egenskaper i de egna processerna.
- De erfarenheter som vi har vunnit via vårt omfattande interna nätverk av tekniker är betydande och kommer löpande våra kunder till del. Det är en styrka som få av våra konkurrenter kan erbjuda, säger Kjell-Arne Lindbäck.

Starka prestationer trots konjunkturen
Konjunkturbilden har varit blandad men sett till helheten så har Lesjöforsgruppen presterat mycket bra under det gångna året med en ökande andel nya projekt. Lesjöfors förblir starkt och styrkan används bland annat till att säkra gruppens totala tekniska förmåga både vad gäller utrustning och kompetens.

Aktivt arbete med miljö och kvalitet
CSR-frågor är en viktig del i bolagets strategi och under året har en policy etablerats inom området som tillämpas av alla bolag i koncernen. Lesjöfors jobbar aktivt för att reducera negativ miljöpåverkan med högt uppställda mål och konkreta handlingsplaner. De flesta av koncernens bolag är nu miljöcertifierade och det arbetas intensivt för att samtliga bolag inom ett par år ska hålla samma nivå. Kjell-Arne Lindbäck är nöjd med året som gått men blickar ändå framåt med nya mål i sikte:
- Vi tackar alla våra kunder för ett utmärkt samarbete och er nöjdhet med vår kvalitet, kompetens och service är vår starkaste drivkraft. Vi kan hela tiden bli bättre och det är vår strävan att bidra med de bästa lösningarna för er produkt.  

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.