Så tar vi ansvar för människor, miljö och etik

2013-03-26 Lesjöforskoncernens ägare, Beijer Alma, har antagit en policy om ansvarsfullt företagande som gäller i alla företagets bolag. Miljöansvar, socialt ansvar och en sund affärskultur är hörnpelare för att uppnå långsiktig lönsam tillväxt.
nyhetsbild

Uppförandekoden, även kallad Corporate Social Responsibility, bygger på internationella riktlinjer och konventioner från bland annat FN och ISO 26 000-standarden för socialt ansvar. Samma uppförandekod gäller för alla inom Beijer Alma-sfären och på samma sätt över hela världen.
- Att införa att regelverk för hur vi ska uppträda på ett ansvarsfullt sätt är inte en engångföreteelse, det är något vi dagligen arbetar med för att följa upp och förbättra, säger Kjell-Arne Lindbäck, koncernchef för Lesjöfors.

Bra arbetsmiljö och god affärsmoral
Respekt för mänskliga rättigheter innebär bland annat att ingen särbehandling får ske av anställda, inte heller trakasserier eller diskriminering tolereras. Överenskommelser om medarbetarnas löner, minimiålder och möjlighet till utveckling regleras också. God affärsetik ska genomsyra alla verksamheter, vilket bland annat innebär nolltolerans mot mutor, strikta förhållningsregler gällande konkurrenslagar och privata intressen samt riktlinjer för god redovisningsed.

Effektiv resursanvändning
Verksamheterna ska göra så lite negativ miljöpåverkan som möjligt och lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljö ska följas med god marginal. Avfallsprodukter ska minimeras och i största möjliga utsträckning återvinnas på ett effektivt sätt.
- En viktig del är också att involvera medarbetarna i miljö- och arbetsmiljöfrågor för att göra alla delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar, säger Kjell-Arne Lindbäck.

Årlig uppföljning
I Beijer Almas årsredovisning kommer varje år prestanda som hänger samman med uppförandekoden att redovisas. Övergripande mål inom miljö, arbetsmiljö, affärsetik och socialt ansvar ska också tas fram och årligen följas upp. I de fall där förbättringar krävs kommer åtgärdsprogram att tas fram.

Hela Beijer Almas uppförandekod (Corporate Social Responsibility) hittar du här.

Nyheter


The Complete Spring Supplier
© 2020 Lesjöfors AB. All Rights Reserved.